Sut mae'n gweithio

by Greg.Winfield
17.10.2013

Ein nod:
Helpu mentrau cymdeithasol i sicrhau'r sgiliau a'r cysylltiadau sydd eu hangen i sicrhau buddsoddiad cymdeithasol sylweddol, contractau a/neu gyllid grant fydd yn eu galluogi i gynyddu maint eu gweithrediad a chynyddu eu heffaith gymdeithasol.

Ein dull:
Gall mentrau cymdeithasol dethol gael mynediad i'n cwricwlwm ffurfiol a ddysgir, a elwir yn 'becyn cymorth The Accelerator'.
Cynlluniwyd y cwrs i sefydlu sgiliau technegol allweddol o fewn eich sefydliad ac mae'n cynnwys:
• 10 gweithdy craidd gorfodol
• Sesiynau un i un pwrpasol gyda'n tîm mewnol cefnogi menter
• Yr opsiwn i gymryd gweithdai ychwanegol ar gyfer sectorau neu sgiliau penodol
• Digwyddiadau brecwast a min nos rheolaidd lle cewch eich cyflwyno i gynghorwyr, cwsmeriaid a buddsoddwyr a ddetholwyd yn ofalus
• Cyfleoedd rhwydweithio i adeiladu perthynas gref gyda'r entrepreneuriaid eraill ar y rhaglen
Daw hyn i ben mewn 'Diwrnod Arddangos' ffurfiol, lle caiff pob menter gyfle i gwrdd a chynnig gerbron darpar fuddsoddwyr cymdeithasol, comisiynwyr a chyllidwyr grantiau.

 

Ein meini prawf:
1. Canolbwyntio ar newid bywydau er gwell (h.y. rhoi blaenoriaeth i effaith gymdeithasol gadarnhaol) yn 3 maes ffocws craidd Sefydliad Young
• Iechyd a lles
• Addysg, hyfforddiant a chyflogaeth
• Cydlyniant cymunedol a thai

2. Profi cynnyrch neu wasanaeth tu hwnt i'r cam cysyniad ac yn edrych ar greu model busnes cadarn a chynaliadwy
3. Bod â'r potensial i dyfu ac ehangu eu heffaith gymdeithasol i ardaloedd daearyddol newydd - yn y Deyrnas Unedig neu'n rhyngwladol
4. Targedu grwpiau cwsmeriaid sy'n cael gwasanaeth annigonol gan ddarpariaeth breifat neu gyhoeddus bresennol ac ymyrryd ar farchnadoedd presennol drwy gyflwyno cynnyrch neu wasanaethau mwy arloesol sy'n hybu effaith cymdeithasol ac yn sicrhau adenilliad ariannol
5. Yn meddwl am ffyrdd i annibyniaeth ariannol o fuddsoddwyr cymdeithasol a/neu â'r gallu i gynhyrchu gwarged